Despre noi

Liceul Teoretic Eugen Lovinescu a fost fondat în anul 1990, preluând seriozitatea şi pofesionalismul Şcolii Generale nr. 204. Pe băncile liceul au fost educate şi formate generaţii de intelectuali.

Citeşte mai mult

 

Plan de şcolarizare 2022-2023

Clasa a IX-a:

  • profil real, specializare matematică-informatică, intensiv informatică
  • profil uman, specializare filologie, bilingv portugheză
  • profil uman, specializare filologie, intensiv engleză
  • profil uman, specializare filologie
Citeşte mai mult
lovinescu.ro
lovinescu.ro
Ştiri din cadrul liceului

27/11/2023

Anunț


Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, cu sediul în localitatea București, strada Valea lui Mihai nr.6 sector 6, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată nedeterminată.

Denumirea postului :

    Îngrijitor – 1 post vacant, pe durată nedeterminată.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Teoretic „Eugen Lovinescu”, astfel:

  • proba practică, în data de 20.12.2023, ora 9.00
  • interviu, în data de 21.12.2023, ora 9.00

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 28.11.2023-13.12.2023, între orele 10.00-14.00 , la sediul Liceului Teoretic „Eugen Lovinescu” din str.Valea lui Mihai nr.6, sector 6 București. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 13.12.2023, ora 14.00.


Date de contact: secretariat, telefon: 021 413 2947
E-mail : secretariatlovi@yahoo.com


Director
Prof.Popescu Mariana Carmen

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va cuprinde următoarele documente:
-cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor
-curriculum vitae în format european
-copie după cartea de identitate
-copie xerox certificat de naştere/certificat de căsătorie
-copie după documentele care atestă nivelul studiilor
-copie după carnetul de muncă
-adeverinţă care să ateste vechimea/extras REVISAL- vechime după data de 01.01.2011
-cazier judiciar
-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie sau o unitate sanitară abilitată
-certificate de integritate comportamentală
Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea acestora, înscrierea conform cu originalul în faţa candidatului
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul liceului în perioada 28.11.2023 – 13.12.2023, în intervalul orar 10.00– 14:00.

Condiții de participare la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor:
-vechime în muncă minimum trei ani;
-are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
-cunoaște limba română , scris și vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
-abilități de comunicare și relații publice;
-abilități de lucru în echipă.


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului contractual de îngrijitor


1. LEGEA NR.319/2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ , ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,- Cap.IV- Obligațiile lucrătorilor;
2. LEGEA NR.477/2204 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE- Cap.II- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7
3. LEGEA 53/2003 actualizată – CODUL MUNCII “ RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247-ART.252)
4. ORDINUL DE MINISTRU NR.5447/31.08.2020 – REGULAMENTUL – CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR (ROFUIP) -Titlul VI,Capitolul III
5. LEGEA NR.307/2006 – REFERITOARE LA APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
6. ORDINUL M.S.NR.119/2014 – PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ,Capitolul VI
7. ATRIBUȚIILE DIN FIȘA POSTULUI (ÎNGRIJITOR)


TEMATICA NECESARĂ ÎN VEDEREA SUSȚINERII CONCURSULUI DE ÎNGRIJITOR

1. NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ ;
2. REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ;
3. METODE DE DEZINSECȚIE ȘI DEZINFECȚIE ;
4. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PSI ;
5. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ;
6. CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL.


Calendarul de desfășurare a concursului

1. Depunerea dosarelor de înscriere: în perioada 28.11.2023-13.12.2023, între orele 10.00-14.00
2. Selecţia dosarelor : 14.12.2023
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 14.12.2023, ora 12:00
4. Depunere contestații selecție dosare: 14.12.2023, între orele 12:00-14:00
5. Afișare rezultat contestații selecție dosare:14.12.2023, ora 16:00
6. Proba practică:20.12.2023, ora 9:00
7. Afișare rezultate probă practică: 20.12.2023, ora 11:00
8. Depunere contestații probă practică: 20.12.2023, între orele 12:00-14:00
9. Afișare rezultate contestații probă practică:20.12.2023, ora 16:00
10. Proba de interviu 21.12.2023, ora 9:00
11. Afișare rezultate interviu: 21.12.2023, ora 11:00
12. Depunere contestații interviu: 21.12.2023, între orele 12:00-14:00
13. Afișare rezultate contestații interviu: 21.12.2023, ora 16:00
14. Afişarea rezultatelor finale ale concursului : 22.12.2023, ora 12:00

Director,
Prof. Popescu Mariana Carmen

06/11/2023

19/10/2023

29/08/2023

Bugetul de cheltuieli Detalii aici.

19/07/2023

Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” face parte din Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practică pedagogică și pentru mentoratul didactic din București și Ilfov, în cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, conform OME 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică. .
Adresa la care poate fi accesat site-ul proiectului: aici .